Utredning, behandling och eftervård

Vi utgår från tanken att beroendet består av flera samverkande faktorer (biologiska, sociala, psykologiska och kulturella) som leder till en funktionsnedsättning. Utredningens syfte är att motivera klienten till en förändring. Målet för behandlingen är total nykterhet och drogfrihet.

Utredning
För att kartlägga beroendets svårighetsgrad och att adekvata behandlingsinsatser sätts in, genomförs en MACH-test. MACH är ett datorbaserat instrument, baserat på ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems, WHO 1993) samt DSM- IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, American Psychiatric Association). Utredningen kompletteras med en ASI-intervju. ASI (Addiction Severity Index) är ett strukturerat mätinstrument, som undersöker klientens sociala situation. Analysen delges klient och remittent i en gemensam sittning.

Vid behov kan en fördjupad utredning genomföras där klientens personlighetsstruktur samt eventuella personlighetsstörningar utreds. Här används bland annat det manualstyrda instrumentet TCI (Temperament and Character Inventory). Möjlighet finns även att genomföra en neuropsykiatrisk utredning.

Behandling
Behandlingen innefattar individuella sessioner med alkohol-/drogterapeut, pedagogisk grupp en gång per månad, kvinnogrupp en gång per vecka med utbildad terapeut, kontinuerliga träffar med klient och remittent, uppföljningsträff efter avslutad behandling samt anhörigprogram med informationsdagar.

Med utgångspunkt i utredningen (MACH och ASI) upprättas en individuell behandlingsplan. Tillsammans med klienten arbetar vi för att uppnå en förändring i hans/hennes livssituation samt för att stödja och befästa denna. Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt, där kopplingen mellan tanke, känsla och handling betonas. Vårt generella behandlingsprogram bygger på 12-stegsbehandling och delar av CRA (Community Reinforcement Approach). Båda programmen är av kognitiv, beteendeterapeutisk inriktning. Behandlingen genomförs 4 – 8 ggr/månad i enskild terapi tillsammans med terapeut. Som ett inslag i behandlingen ingår även en pedagogisk grupp vid ett tillfälle i månaden.

Eftervård
Efter avslutad inledande behandling vidtar eftervården. Den utformas individuellt, där klient och terapeut träffas i gruppsittning en gång i veckan. I normalfallet föreslås 6 – 9 månader vara en lämplig eftervårdstid, detta beroende på den inledande behandlingens längd. Den totala behandlingstiden blir alltså tolv månader.